Trang chủ Tin Tức USDT-TRC20 Mega Giveaway

USDT-TRC20 Mega Giveaway

I. Thời gian khuyến mãi

23:00 Ngày 20 tháng 11 năm 2019 – 22:59 Ngày 3 tháng 12 năm 2019

II. Chi tiết

Sự kiện 1: Nạp USDT-TRC20 để nhận lợi suất hàng năm lên tới 33% và chia sẻ 2 triệu USDT-TRC20

1. Cách tham gia:

  • Vòng 1: Người dùng đủ điều kiện đăng ký Vòng 1 của sự kiện này trên OKEx sau khi nạp USDT-TRC20 từ 23:00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 24 tháng 11 năm 2019.
  • Vòng 2: Người dùng đủ điều kiện đăng ký Vòng 2 của sự kiện này trên OKEx sau khi nạp USDT-TRC20 từ 23:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 28 tháng 11 năm 2019.
  • Vòng 3: Người dùng đủ điều kiện đăng ký Vòng 3 của sự kiện này trên OKEx sau khi gửi USDT-TRC20 từ 23:00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 2 tháng 12 năm 2019.

2. Tính toán lợi suất hàng năm:

Trong sự kiện này, những người tham gia có tỷ lệ nắm giữ USDT-TRC20 ròng trung bình hàng ngày như sau (lượng nắm giữ ròng = số tiền nạp ròng hoặc số tiền đang giữ, tùy theo số lượng nào nhỏ hơn) từ 23:00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 24 tháng 11 năm 2019 (Tổng cộng 4 ngày), 23:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 28 tháng 11 năm 2019 (tổng cộng 4 ngày) và từ 23:00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 2 tháng 12 năm 2019 (Tổng cộng 4 ngày) có thể nhận giải thưởng như sau:

A: Trong quá trình diễn ra sự kiện, những người giữ USDT-TRC20 với tỷ lệ nắm giữ trung bình hàng ngày từ 1.000 đến 100.000 USDT-TRC20 đủ điều kiện đăng ký tham gia sự kiện và có thể hưởng lợi suất 8% hàng năm từ 23:00 ngày 24 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 25 tháng 11, 2019 (UTC), từ 23:00 ngày 28 tháng 11 năm 2019 đến 22:59 ngày 29 tháng 11 năm 2019 và từ 23:00 ngày 2 tháng 12 năm 2019 đến 22:59 ngày 3 tháng 12 năm 2019.

B: Trong sự kiện này, những người nắm giữ USDT-TRC20 với tỷ lệ nắm giữ trung bình hàng ngày trên 100.000 USDT-TRC20 có thể hưởng 33% lợi suất hàng năm trong giai đoạn 1 và có thể hưởng 8% lợi tức hàng năm trong giai đoạn 2 và 3 (xem bảng bên dưới).

Giai đoạn Thời gian hưởng lãi Lượng nắm giữ ròng trung bình hàng ngày từ 1.000 đến 100.000 USDT-TRC20 trong mỗi vòng (lợi suất hàng năm) Lượng nắm giữ ròng trung bình hàng ngày trên 100.000 USDT-TRC20 trong mỗi vòng (lợi suất hàng năm)
1 23:00 ngày 24 tháng 11 – 22:59 ngày 25 tháng 11 năm 2019 8% 33%
2 23:00 ngày 28 tháng 11 – 22:59 ngày 29 tháng 11 năm 2019 8% 8%
3 23:00 ngày 2 tháng 12 – 22:59 ngày 3 tháng 12 năm 2019 8% 8%

 

Sự kiện 2: Tặng quà cho việc giới thiệu

1. Chi tiết:

Trong sự kiện này, một người mời có thể nhận được giải thưởng 10 USDT-TRC20 sau khi mời thành công người dùng mới đăng ký trên OKEx, hoàn tất xác minh KYC2 và giữ mức trung bình hàng ngày trên 100 USDT-TRC20 trong ít nhất 3 ngày trước khi sự kiện kết thúc.