Trang chủ Kiến Thức Học viện GTON. Cho vay: một trong những trụ cột chính của...

Học viện GTON. Cho vay: một trong những trụ cột chính của DeFi

Giới thiệu về GTON Capital

GTON Capital xây dựng cơ sở hạ tầng để thúc đẩy thị trường vốn kỹ thuật số bao gồm Mạng GTON – L2 Ethereum với stablecoin $GCD làm tiền tệ bản địa, Pathway – thuật toán định giá token quản trị, bộ giao thức DeFi tăng cường lẫn nhau, DON, v.v.

Bằng cách kết hợp những thành tựu tiên tiến của công nghệ Web 3.0, GTON Capital tạo ra một nền tảng ổn định và tiên tiến hơn cho sự phát triển DeFi.

Website | Twitter | Telegram | Discord | GitHub | Youtube | Mirror | Blog |