Trang chủ Kiến Thức GTON Capital whitelist Web3London

GTON Capital whitelist Web3London

Về mặt kỹ thuật, trái phiếu GTON, cho phép người dùng mua $GTON trực tiếp từ Treasury, là NFT (không bị nhầm lẫn với NFT whitelist chứng minh whitelist) đại diện cho một cuộc phân bổ được mở khóa khi các điều kiện được đáp ứng. NFT trái phiếu có thể được chuyển đi, bán hoặc giao dịch trên thị trường thứ hai trong khi kiếm phần thưởng staking.\

Trái phiếu GTON Capital chạy trên Ethereum và có hai loại: trái phiếu ngắn hạn với mức giảm giá 7% và thời hạn vesting 1 tuần và trái phiếu trung hạn với mức giảm giá 15% và kỳ hạn vesting 3 tháng. Mức giảm giá được áp dụng vào thời điểm giao dịch.       

Về GTON Capital

GTON Capital là một nền tảng xây dựng GTON chain, một giao thức rollup Ethereum do cộng đồng quản lý với một stablecoin là tiền tệ bản địa và một hệ sinh thái các sản phẩm DeFi để thúc đẩy thị trường vốn kỹ thuật.

?Liên kết chính thức

Website | Twitter | Telegram chat | Telegram channel | Discord | Github | Forum | **Blog |

⚜️?ℂEco Roadmap

 Xem  roadmap

#WAGMI