Trang chủ Kiến Thức Gravity devnet: Bản demo SuSy gateway (Phần 2)

Gravity devnet: Bản demo SuSy gateway (Phần 2)

Gateway Demo
Sử dụng token SIGN làm ví dụ, hãy thử swap nó giữa stagenet của Waves và Ropsten testnet của Ethereum.
Bước 1:
Để bắt đầu, hãy mua một số token stagenet Waves vào địa chỉ stagenet Waves bằng cách sử dụng stagenet faucet: https://wavesexplorer.com/stagenet/faucet
Tiếp theo, nhận một số token SIGN bằng cách sử dụng một faucet dApp đơn giản tại http://waves-dapp.com/3Mn7JqhvYutnLwgbXNkS7vk5J2dra6nghUu
Đăng nhập bằng Waves Keeper hoặc Waves Signer. Nhấp vào nút Ivoke gần chức năng claimToken và xác nhận hoạt động bằng cách ký giao dịch trên giao diện ví.

Bước 2:
Cài đặt MetaMask và chuyển sang Ropsten Test. Tạo một tài khoản.

Thêm token ERC20 SIGN bằng cách nhấp vào “Add Token”. Nhập Địa chỉ hợp đồng token: 0x48ac40f22cdec1f767bcbd460765222f3a7ba1aa.
Nhấp vào “Edit” để thay đổi biểu tượng token (ví dụ: SIGN_TST).

Bước 3:
Truy cập phần SuSy của trang web Gravity: https://susy.gravity.tech
Chọn hướng swap (ví dụ từ chuỗi gốc Waves đến chuỗi đích Ethereum) và nhập địa chỉ tài khoản từ Metamask (bước 2).
Chọn token SIGN Stagenet và nhập số tiền bạn muốn swap. Bắt đầu thao tác swap và phê duyệt nó trong Waves Keeper.

Bước 4:
Mở Waves Explorer (stagenet) và tìm địa chỉ swap bằng cách sử dụng liên kết trong Waves Keeper để kiểm tra trạng thái swap. Tìm giao dịch gần nhất.

Lưu ý trạng thái thay đổi với swap_id mới và các tham số của nó.

Bước 5:
Kiểm tra tài khoản testnet ETH của bạn trong MetaMask hoặc Etherscan để xem các token $SIGN được wrap. Lưu ý cách mà IB port nhận giao dịch.

Theo Gravity