Trang chủ Tin Tức Gặp gỡ các Influencer đưa Blockchain đến với người tiêu dùng chính...

Gặp gỡ các Influencer đưa Blockchain đến với người tiêu dùng chính thống

Thế h các influencer (người ảnh hưởng) tiếp theo đã đến vi th trường tin đin t và h đang thc hin s mnh loi b các phương thc kiếm tin trên mng xã hi li thi và ng h các mô hình kiếm doanh thu từ ni dung da trên tin đin t nhm trao quyn t ch, tính xác thc và s áp dụng hàng lot ca người tiêu dùng.

Tr giá 6 tỷ đô vào năm 2020 và s tăng lên 24,1 tỷ đô vào năm 2025, influencer marketing là mt ngành công nghip quy mô m rng. Các influencer thường được biết đến vi vic kiếm tin thông qua cách đăng bài được tài tr và qung bá thương hiu có tr phí trên mng xã hi, nhưng nhng phương pháp như vy đã dn đến va chạm gia các influencer và khán gi ca h. Các đơn hàng của các thương hiu này thường xy ra ngoài nn tng thông qua các đi lý và vic ph thuc vào các nhà qung cáo đ kiếm tin đã ràng buc các influencer vào các hp đng và chiến dch hn chế s sáng to. Điu này đã khiến ngành công nghip b nh hưởng bi các vn đ v lòng tin: ch có 10% người tiêu dùng tr tin tưởng nhiu vào các  như vy và 88% tin rng tính xác thc ca influencer nên quan trng hơn bt k điu gì khác.

Đng thi, các mng xã hi đã thúc đy qung cáo kiếm tin t nn tng ca h, t đó gây nguy him cho tri nghim người dùng ca h. Người dùng tht vng b tn công bi các bài đăng được tài tr t các influencer và trên hết là các qung cáo xâm phạm. Tuy nhiên, vi trình chn qung cáo, banner blindness và kh năng bm sinh v thi đim nhp vào nút “skip ad”, khán gi đã tìm ra nhng cách mi đ tránh, b qua và phát hin các k thut bán hàng.

Nhu cu ca người tiêu dùng v s minh bch và tin cy hơn đang thúc đy mt nhóm các influencer đang ngày càng tăng đ tìm kiếm các công ngh thay thế và phương pháp kiếm tin t ni dung. Các ng dng hướng ti người tiêu dùng đang khai thác công ngh blockchain đ đáp ng nhu cu này vi các mô hình kiếm tin t ni dung da trên tin đin t. đim giao nhau ca hai xu hướng này có WOM Protocol, thúc đy công ngh blockchain đ khuyến khích và thưởng cho toàn b h sinh thái gm nhng người sáng to, người xác thc, nhà xut bn và nhà qung cáo thông qua Token WOM (viết tt ca word of mouth).

Thúc đy vic áp dng Blockchain chính thống

WOM Protocol nhm mc đích đưa blockchain tr thành ng dng chính thng và WOM network được thiết kế đ phát trin thông qua các h thng khuyến khích kinh tế nhm phân phi phn thưởng cho tt c nhng ai tham gia tích cc vào network. Quan h đi tác chiến lược đu tiên ca nó vi ng dng thương mi xã hi da trên video, YEAY, cho phép người dùng hoàn toàn không có kinh nghim trước đây v công ngh blockchain hoc tin đin t có th thiết lp ví, stake token và bt đu kiếm phn thưởng tin đin t đ to ni dung xác thc. Người dùng có th đi WOM Token ca h đ ly th quà tng t các thương hiu ln như Adidas, Spotify, Playstation và nhiu thương hiu khác (hơn 2.500 thương hiu trên 150 quc gia). Ch riêng trong tháng 12 năm 2020, khong 153 nghìn giao dch thưởng đã được thc hin.