Trang chủ Tin Tức Gặp gỡ các Influencer đưa Blockchain đến với người tiêu dùng chính...

Gặp gỡ các Influencer đưa Blockchain đến với người tiêu dùng chính thống

Thế h các influencer (người ảnh hưởng) tiếp theo đã đến vi th trường tin đin t và h đang thc hin s mnh loi b các phương thc kiếm tin trên mng xã hi li thi và ng h các mô hình kiếm doanh thu từ ni dung da trên tin đin t nhm trao quyn t ch, tính xác thc và s áp dụng hàng lot ca người tiêu dùng.

Tr giá 6 tỷ đô vào năm 2020 và s tăng lên 24,1 tỷ đô vào năm 2025, influencer marketing là mt ngành công nghip quy mô m rng. Các influencer thường được biết đến vi vic kiếm tin thông qua cách đăng bài được tài tr và qung bá thương hiu có tr phí trên mng xã hi, nhưng nhng phương pháp như vy đã dn đến va chạm gia các influencer và khán gi ca h. Các đơn hàng của các thương hiu này thường xy ra ngoài nn tng thông qua các đi lý và vic ph thuc vào các nhà qung cáo đ kiếm tin đã ràng buc các influencer vào các hp đng và chiến dch hn chế s sáng to. Điu này đã khiến ngành công nghip b nh hưởng bi các vn đ v lòng tin: ch có 10% người tiêu dùng tr tin tưởng nhiu vào các  như vy và 88% tin rng tính xác thc ca influencer nên quan trng hơn bt k điu gì khác.

Đng thi, các mng xã hi đã thúc đy qung cáo kiếm tin t nn tng ca h, t đó gây nguy him cho tri nghim người dùng ca h. Người dùng tht vng b tn công bi các bài đăng được tài tr t các influencer và trên hết là các qung cáo xâm phạm. Tuy nhiên, vi trình chn qung cáo, banner blindness và kh năng bm sinh v thi đim nhp vào nút “skip ad”, khán gi đã tìm ra nhng cách mi đ tránh, b qua và phát hin các k thut bán hàng.

Nhu cu ca người tiêu dùng v s minh bch và tin cy hơn đang thúc đy mt nhóm các influencer đang ngày càng tăng đ tìm kiếm các công ngh thay thế và phương pháp kiếm tin t ni dung. Các ng dng hướng ti người tiêu dùng đang khai thác công ngh blockchain đ đáp ng nhu cu này vi các mô hình kiếm tin t ni dung da trên tin đin t. đim giao nhau ca hai xu hướng này có WOM Protocol, thúc đy công ngh blockchain đ khuyến khích và thưởng cho toàn b h sinh thái gm nhng người sáng to, người xác thc, nhà xut bn và nhà qung cáo thông qua Token WOM (viết tt ca word of mouth).

Thúc đy vic áp dng Blockchain chính thống

WOM Protocol nhm mc đích đưa blockchain tr thành ng dng chính thng và WOM network được thiết kế đ phát trin thông qua các h thng khuyến khích kinh tế nhm phân phi phn thưởng cho tt c nhng ai tham gia tích cc vào network. Quan h đi tác chiến lược đu tiên ca nó vi ng dng thương mi xã hi da trên video, YEAY, cho phép người dùng hoàn toàn không có kinh nghim trước đây v công ngh blockchain hoc tin đin t có th thiết lp ví, stake token và bt đu kiếm phn thưởng tin đin t đ to ni dung xác thc. Người dùng có th đi WOM Token ca h đ ly th quà tng t các thương hiu ln như Adidas, Spotify, Playstation và nhiu thương hiu khác (hơn 2.500 thương hiu trên 150 quc gia). Ch riêng trong tháng 12 năm 2020, khong 153 nghìn giao dch thưởng đã được thc hin.

Rào cn gia nhp blockchain được h thp này đang khuyến khích các influencer đến lifestyle chuyn sang nn tng YEAY. Hin ti, hơn 45 influencer, vi tổng phm vi tiếp cn hơn 47 triu, đang kiếm tin t các đ xut sn phm ca h trên ng dng YEAY, nhn phn thưởng WOM Token khi gii thiu sn phm h yêu thích. Người có thu nhp cao nht cho đến nay đã nhn được khon thanh toán hơn 2.000 đô la bng WOM Tokens- mc dù các hot đng tương t trên TikTok họ không kiếm được gì.

Mt s trong các influencer trên Yeay bao gm các game th 13 tui ni tiếng: Faze H1ghsyk1, Youtuber và Streamer thành công: GrantTheGoat, phát trin TikTok/Youtube và có nh hưởng lifestyle trên Instagram: Corey CampbellDerek TrendzAya Tanjali, nhc sĩ ni tiếng châu Âu:  Lukas Rieger, và nhiu người khác.

Tt nhiên, bi cnh tin đin t không còn xa l vi các influencer. Có rt nhiu cái tên được kính trng trong các cuc trò chuyn v tin đin t và blockchain trên Twitter, vi lượng người theo dõi đáng k và đa v ni tiếng trong cng đng. Tuy nhiên, ngay c các influencer đến tin đin t khét tiếng nht, nhng người có phm vi tiếp cn thường m rng đến hàng trăm nghìn, hoc cao nht là mt triu, s được coi là influencer vi mô trong bi cnh lifestyle, nơi nhng người theo dõi thường lên ti hàng triu. Điu này làm cho nhng người có nh hưởng đến lifestyle tr thành nhng người tăng tc mnh m hơn trong vic áp dng blockchain mt cách chính xác bi vì h có th tiếp cn sâu hơn vào th trường tiêu dùng vượt xa blockchain và đưa khán gi tr ca h đến vi họ.

Nhu cu th trường có t chc ngày càng tăng

Thc s có th điu chnh li ích gia người sáng to, nhà qung cáo và nn tng, vì ng dng YEAY và WOM Protocol cơ bn đã kích hot. Trên Yeay, người sáng to không được tr tin đ qung bá thương hiu cho mi gia nhp . Thay vào đó, h chn gii thiu nhng thương hiu và sn phm mà h thc s yêu thích và nhn phn thưởng c th cho nhng đ xut đó.

ng dng YEAY càng lp đy ni dung đ xut sn phm cht lượng, thì ng dng này càng thúc đy ngun cung ca th trường WOM. Điu này s thúc đy nhu cu th trường Có t chc t các thương hiu, nhng người có th mua Token WOM đ có quyn truy cp vào các đ xut đã xác thc cho các sáng kiến ​​tiếp th và bán hàng. Các công c như WOM Campaign Manager cho phép các thương hiu này khi đng các chiến dch đ qung bá và tăng kh năng hin th ca ni dung xác thc vi s đng ý ca người sáng to. Trong khi đó, các plugin có th được đt trc tiếp trên các trang web đi tác cung cp cho các thương hiu và nn tng thương mi đin t kh năng nm bt và gii thiu ni dung truyn ming cơ bản này trc tiếp trên các trang sn phm ca h.

Đng thi, các nn tng có cơ hi kiếm tin t giao din ca h bng cách s dng ni dung truyn ming thay vì qung cáo xâm phạm, được tin cy hơn bt k hình thc qung cáo nào khác.

Thúc đy mng lưới phát trin

Trên YEAY, người dùng được thưởng bng Token WOM tùy thuc vào mc đ tương tác ni dung và xếp hng tương đương mà ni dung ca h nhn được. Quy trình đánh giá tương đương này là các thành viên ca cng đng đt WOM Tokens đ xếp hng ni dung v tính xác thc ca nó – có nghĩa là ni dung gi mo hoc không chân thành s được lc ra khi th trường mt cách t nhiên. Đi vi các influencer đang tìm kiếm mt phương tin thay thế đ kiếm tin t ni dung ca h mà không nh hưởng đến lòng tin, mô hình này mang đến cơ hi xây dng li các mi quan h có t chc hơn vi cng đng ca h.

S tương h là mt tr ct cơ bn ca nn kinh tế WOM, được xây dng đ khuyến khích chia s giá tr như mt đng lc chính thúc đy s phát trin ca mng lưới. Điu này có th được nhìn thy thông qua các tính năng như Team Feature, mang đến cho nhng người sáng to được chn sc mnh đ gii thiu bn bè và người theo dõi vào nhóm ca h – và tăng tim năng kiếm tin ca mi người t WOM Token.

Tin đin t trong tay người tiêu dùng

Các influencer có ảnh hưởng đến lifestyle không có kiến ​​thc nn tng v blockchain đang chuyn sang các phương pháp kiếm tin t tin đin t đã đơn gin hóa quá trình kiếm và chi tiêu tin đin t. Nhng ng dng này cho phép h được khen thưởng vì chia s tư duy trong khi vn trung thc vi bn thân và cng đng ca h. Phân phi công bng hơn và có đi có li là nhng lý tưởng quan trng cho lp người kiếm tin trên mng xã hi mi này – và vic h chuyn sang các ng dng blockchain thân thin vi người tiêu dùng, mang theo cng đng ca h – có th đi din cho vic áp dng hàng lot blockchain.

Gii thiu v Tác gi:  Anurag Gautam  là mt người ham đc sách và là Nhà giao dch tin đin t vi nim đam mê viết lách sáng to trong nhiu năm qua. Bng cách viết, anh y có ý đnh giúp mi người phát trin đng b vi nhng phn kiến ​​thc ca anh y. Th trường ngách ca anh y ch yếu bao gm blockchain, công ty khi nghip và kinh doanh & công ngh. Ông đã làm vic vi các công ty khi nghip, các nhà lãnh đo, doanh nhân và các nhà đi mi.

Theo Guest Author